گفتاوردها

کتاب خوب|آلیس مونرو

داستان جاده نیست که بپیمایی‌ش…بیشتر شبیه خانه‌ای ست که واردش می‌شوی و مدتی می‌مانی، چرخ می‌زنی و پیش و پس…