:  حکایت بانوی آزرده (گزینه آثار)

  •   جاناتان سوئیفت  
  •   فرزانه دوستی
  • :  بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
  • 1397
  • :  جیبی
  • :  ۹۲
  • :  طنز انگلیسی قرن هیجدهم

 

فهرست مطالب

تأملی بر چوب جارو (1711)

توصیف رگبار شهری (1710)

چشم اندازی کوتاه به ملک ایرلند (1728)

پیشنهاد متواضعانه (1729)

حکایت بانوی آزرده

یادداشت‌ها